Polska Agencja Kosmiczna, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 759 ze zm.), dalej jako: „ustawa o PAK”.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że proponowane zmiany mają na celu dostosowanie rozwiązań prawno-organizacyjnych, głównie w zakresie nadzoru nad Polską Agencją Kosmiczną, do praktyki europejskiej (francuski CNES podlega Ministerstwu Badań, niemiecki DLR Ministerstwu Gospodarki i Energii, włoska ASI Ministerstwu Edukacji, Uniwersytetów i Badań, brytyjska UKSA Departamentowi Biznesu, Energii i Strategii Przemysłu, hiszpańskie CDTI Ministerstwu Gospodarki i Konkurencyjności).

Polska Agencja Kosmiczna powinna zatem  podlegać resortowi wiodącemu dla polskiej polityki kosmicznej, czyli ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, a nie Prezesowi Rady Ministrów.

Projektowane zmiany w ustawie o PAK zostały przedstawione w tabeli (zob. poniżej) Czerwony kolor czcionki oznacza projektowaną zmianę.

Jeżeli projekt ustawy o zmianie ustawy o PAK zostanie przyjęty w obecnym kształcie, prawdopodobnie część pracowników Agencji straci pracę. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 projektu, stosunki pracy z osobami zatrudnionymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie umowy o pracę w Polskiej Agencji Kosmicznej wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy w ciągu 1 miesiąca od dnia ich zaproponowania.

Polskiej Agencji Kosmicznej zostanie również nadany nowy statut (art. 4 ustawy o zmianie ustawy o PAK).

 

Obecny stan prawny

 

 

Projektowany stan prawny

Art. 1 ust. 3

Siedzibą Agencji jest miasto Gdańsk.

Art. 1 ust. 3

Siedzibą Agencji jest Warszawa.

Art. 2

Prezes Rady Ministrów nadzoruje działalność Agencji.

Art. 2

Działalność Agencji nadzoruje minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 3 ust. 2  

2. Do zadań Agencji należy w szczególności:

1)  inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;

2)  zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej;

3)  reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA);

4)  identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, wyzwań i problemów współpracy międzynarodowej w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;

5)  reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej – na podstawie i w zakresie określonym w upoważnieniu udzielonym przez właściwe organy administracji państwowej – w sprawach należących do właściwości Agencji;

6)  analizowanie, pod względem ekonomicznym i technicznym, realizacji projektów przygotowywanych i wdrażanych przez polskie podmioty w ramach programów, o których mowa w pkt 2;

7)  współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie tworzenia definicji, norm i specyfikacji technicznych z zakresu techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej;

8)  sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

9)  przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;

10)  prowadzenie rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej na zasadach określonych w Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną (Dz.U. z 1979 r. poz. 22);

11)  uczestniczenie w procesie konsultacji dotyczącym polskiej aktywności w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, w tym poprzez wskazywanie doradców i ekspertów do polskich delegacji i przedstawicielstw w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i innych organizacji międzynarodowych;

12)  podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

13)  prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

14)  prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

15)  identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi;

16)  wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym dotyczących:

a)  satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi,

b)  obserwacji przestrzeni kosmicznej,

c)  nawigacji i łączności satelitarnej.

Art. 3 ust. 2  

2. Do zadań Agencji należy w szczególności:

1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, we współpracy z właściwymi organami państwa;

2) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, we współpracy z właściwymi organami państwa;

3) przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;

4) uczestniczenie w procesie konsultacji dotyczącym polskiej aktywności w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez właściwe merytorycznie resorty, w tym poprzez wskazywanie doradców i ekspertów do polskich delegacji i przedstawicielstw w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i innych organizacji międzynarodowych;

5) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw 2 zagranicznych, wyzwań i problemów współpracy międzynarodowej w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;

6) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej – na podstawie i w zakresie określonym w upoważnieniu udzielonym przez właściwe organy administracji państwowej – w sprawach należących do właściwości Agencji;

7) współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz właściwymi organami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie tworzenia definicji, norm i specyfikacji technicznych z zakresu techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej;

8) sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz udział w europejskim procesie harmonizacji technologii w charakterze wsparcia eksperckiego;

9) prowadzenie rejestru obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej na zasadach określonych w Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną (Dz. U. z 1979 r. poz. 22) oraz w odrębnych przepisach;

10) sprawowanie nadzoru nad działalnością kosmiczną polskich podmiotów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, we współpracy z właściwymi merytorycznie resortami i innymi organizacjami;

12) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

13) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi;

14) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa zgodnie z potrzebami określonymi przez MON, w tym dotyczących:

a) satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi,

b) obserwacji przestrzeni kosmicznej,

c) nawigacji i łączności satelitarnej.

Art. 4

1. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 3 ust. 2, związanych z użytkowaniem przestrzeni kosmicznej.

2. Powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów zapewnia Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Art. 4

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 3 ust. 2, związanych z użytkowaniem przestrzeni kosmicznej.

2. Powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zapewnia Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Art. 6 ust. 2

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji przez nią zadań, nadaje Agencji statut określający w szczególności:

1)  strukturę wewnętrzną;

2)  system kontroli wewnętrznej;

3)  liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych.

Art. 6 ust. 2

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji przez nią zadań, nadaje Agencji statut określający w szczególności:

1)  strukturę wewnętrzną;

2)  system kontroli wewnętrznej;

3)  liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych.

Art. 7 ust. 2

2. Do zadań Prezesa Agencji należy w szczególności:

1)  opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji;

2)  opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;

3)  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4)  wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji;

5)  sprawowanie zarządu majątkiem Agencji;

6)  opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym ustawą i uzgadnianie ich w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących materii określonej ustawą opracowywanych przez uprawnione organy;

8)  przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów corocznych sprawozdań z działalności Agencji oraz ocen stanu rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

Art. 7 ust. 2

2. Do zadań Prezesa Agencji należy w szczególności:

1)  opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji;

2)  opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;

3)  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4)  wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji;

5)  sprawowanie zarządu majątkiem Agencji;

6)  opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym ustawą i uzgadnianie ich w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących materii określonej ustawą opracowywanych przez uprawnione organy;

8)  przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki  corocznych sprawozdań z działalności Agencji oraz ocen stanu rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym;

9) wydawanie decyzji dotyczących zgody na wypuszczenie obiektu kosmicznego oraz nadzór nad działalnością kosmiczną polskich podmiotów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

10) powołanie Komisji do spraw zbadania przyczyn i skutków szkody spowodowanej przez obiekt zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych oraz ustalenie regulaminu jej funkcjonowania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 8 ust. 1 – 3

1. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki – na 5-letnią kadencję.

2. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku:

1)  prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)  rażącego naruszenia przepisów prawa;

3)  utraty obywatelstwa polskiego;

4)  rezygnacji ze stanowiska;

5)  utraty praw publicznych;

6)  niezatwierdzenia sprawozdań, o którym mowa w art. 19.

3. Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Agencji – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki – przed upływem kadencji w przypadku:

1)  niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z zadań;

2)  utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby trwającej dłużej niż 9 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków;

3)  prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z obowiązkami służbowymi.

Art. 8 ust. 1 – 3

1. Prezes Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki [Projekt nie przewiduje uchylenia konieczności zasięgnięcia opinii „ministra właściwego do spraw gospodarki”. W tym ujęciu, mister właściwy do spraw gospodarki (powołujący Prezesa Agencji) zasięga opinii w u siebie – uwaga KT], Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki – na 5-letnią kadencję.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku:

1)  prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)  rażącego naruszenia przepisów prawa;

3)  utraty obywatelstwa polskiego;

4)  rezygnacji ze stanowiska;

5)  utraty praw publicznych;

6)  niezatwierdzenia sprawozdań, o którym mowa w art. 19.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać Prezesa Agencji – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki [Projekt nie przewiduje uchylenia konieczności zasięgnięcia opinii „ministra właściwego do spraw gospodarki”. W tym ujęciu, mister właściwy do spraw gospodarki (odwołujący Prezesa Agencji) zasięga opinii u siebie – uwaga KT], Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki – przed upływem kadencji w przypadku:

1)  niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z zadań;

2)  utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby trwającej dłużej niż 9 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków;

3)  prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z obowiązkami służbowymi.

Art. 9 ust.: 1 pkt 4, 2-4, 7, 9-10

1. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1)  jest obywatelem polskim;

2)  korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)  posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii;

5)  posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji;

6)  posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie zawiera:

1)  nazwę i adres Agencji;

2)  określenie stanowiska;

3)  wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4)  zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5)  wskazanie wymaganych dokumentów;

6)  termin i miejsce składania dokumentów;

7)  informacje o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1)  nazwę i adres Agencji;

2)  określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3)  imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art. 9 ust.: 1 pkt 4, 2-4, 7, 9-10

1. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1)  jest obywatelem polskim;

2)  korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)  posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 4-letni staż pracy w sektorze naukowym, przemysłowym bądź administracji publicznej związanym z przestrzenią kosmiczną;

5)  posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji;

6)  posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej , o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 29016 r. poz. 1764) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki. Ogłoszenie zawiera:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informacje o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii ministra właściwego do spraw gospodarki [Projekt nie przewiduje uchylenia wyrażenia „Szefowi Kancelarii”. Wydaje się, że nie jest ono właściwe w ujęciu ministra właściwego do spraw gospodarkiuwaga KT].

9. Wyniki naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki.

10. Uchylono.

Art. 10 ust.: 1-2, 4 pkt 4, 5-7

1. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy dwóch wiceprezesów. Szczegółowy zakres obowiązków wiceprezesów określa statut.

2. Wiceprezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki. Przed powołaniem wiceprezesa do spraw nauki oraz wiceprezesa do spraw obronnych Prezes Rady Ministrów dodatkowo zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw nauki oraz Ministra Obrony Narodowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesa.

4. Stanowisko wiceprezesa może zajmować osoba, która:

1)  jest obywatelem polskim;

2)  korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)  posiada wiedzę z zakresu spraw należących do zadań Agencji;

5)  posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

5. Wiceprezes do spraw nauki jest obowiązany posiadać dodatkowo co najmniej stopień naukowy doktora oraz uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji.

6. Wiceprezes do spraw obronnych jest obowiązany posiadać dodatkowo co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności Agencji związanych z obronnością.

7. W przypadku odwołania wiceprezesa Prezes Rady Ministrów powierza innej osobie pełnienie obowiązków wiceprezesa do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

Art. 10 ust. 1-2, 4 pkt 4, 5-7

1. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy nie więcej niż dwóch wiceprezesów.

 2. Wiceprezesa powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki oraz Ministra Obrony Narodowej. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje wiceprezesa. Do odwołania wiceprezesa stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2 i3.

4. Stanowisko wiceprezesa może zajmować osoba, która:

1)  jest obywatelem polskim;

2)  korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)  posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz wiedzę z zakresu spraw należących do zadań Agencji;

5)  posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

5. Uchylono.

6.  Uchylono.

7. W przypadku odwołania wiceprezesa minister właściwy do spraw gospodarki powierza innej osobie pełnienie obowiązków wiceprezesa do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

Art. 14 ust.: 2 (wstęp do wyliczenia), 2 pkt 1, 4,  6, 8-9

2. Prezes Rady Ministrów powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po jednym przedstawicielu:

1)  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – z własnej inicjatywy,

4. Prezes Rady Ministrów powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po 4 członków – przedstawicieli nauki i przemysłu z osób rekomendowanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w porozumieniu z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych oraz ministra właściwego do spraw gospodarki spośród przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie technologii satelitarnych będących kontraktorami Europejskiej Agencji Kosmicznej.

6. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Agencji spośród osób, które:

1)  są obywatelami polskimi;

2)  korzystają z pełni praw publicznych;

3)  nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

4)  posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji.

8. Członkostwo w Radzie Agencji wygasa w przypadku upływu kadencji członka Rady Agencji, śmierci członka Rady Agencji, jego odwołania albo rezygnacji. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady Agencji:

1)  o którym mowa w ust. 2 – na wniosek organu, który go wyznaczył;

2)  o którym mowa w ust. 4 – na wniosek Przewodniczącego Rady Agencji.

9. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady Agencji w przypadku:

1)  niewykonywania obowiązków członka Rady Agencji;

2)  utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji;

3)  choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady Agencji.

Art. 14 ust.: 2 (wstęp do wyliczenia), 2 pkt 1, 4,  6, 8-9

2. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje do członkostwa w Radzie Agencji pojednym przedstawicielu:

1)  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – na jego wniosek,

4. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po 4 członków – przedstawicieli nauki i przemysłu z osób rekomendowanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w porozumieniu z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych oraz ministra właściwego do spraw gospodarki [Projekt nie przewiduje uchylenia uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki do rekomendowania kandydatów na  członków Rady Agencji. W tym ujęciu, minister właściwy do spraw gospodarki rekomenduje ich sobieuwaga KT] spośród przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie technologii satelitarnych będących kontraktorami Europejskiej Agencji Kosmicznej.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady Agencji spośród osób, które:

1)  są obywatelami polskimi;

2)  korzystają z pełni praw publicznych;

3)  nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

4)  posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji.

8. Członkostwo w Radzie Agencji wygasa w przypadku upływu kadencji członka Rady Agencji, śmierci członka Rady Agencji, jego odwołania albo rezygnacji. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady Agencji:

1)  o którym mowa w ust. 2 – na wniosek organu, który go wyznaczył;

2)  o którym mowa w ust. 4 – na wniosek Przewodniczącego Rady Agencji.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady Agencji w przypadku:

1)  niewykonywania obowiązków członka Rady Agencji;

2)  utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji;

3)  choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady Agencji.

Art. 15 ust. 2 i 6

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 15 ust. 2 i 6

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra do spraw gospodarki.

6. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji na stronie podmiotowej ministra do spraw gospodarki.

Art. 16 ust. 1 i 3

1. Prezes Agencji po zaopiniowaniu projektu przez Radę Agencji, przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów projekt rocznego planu działalności na rok następny i projekt zaktualizowanego pięcioletniego planu działalności, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku.

3. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego, Prezes Agencji przekazuje zmieniony plan działania wraz z opinią Rady Agencji do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

Art. 16 ust. 1 i 3

1. Prezes Agencji po zaopiniowaniu projektu przez Radę Agencji, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki  projekt rocznego planu działalności na rok następny i projekt zaktualizowanego pięcioletniego planu działalności, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku.

3. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego, Prezes Agencji przekazuje zmieniony plan działania wraz z opinią Rady Agencji do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Art. 17 ust. 2

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, opracowuje Prezes Agencji, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji. Projekt planu zatwierdza Prezes Rady Ministrów.

Art. 17 ust. 2

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, opracowuje Prezes Agencji, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji. Projekt planu zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 19 ust. 11 -13

11. Prezes Agencji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia:

1) sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania,

2)  roczne sprawozdanie z działalności Agencji

– za rok ubiegły, nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia bilansowego; do sprawozdań dołącza się opinię Rady Agencji.

12. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zaopiniowane i przedstawione mu przez Prezesa Agencji sprawozdania, o których mowa w ust. 11, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania.

13. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 11, Prezes Rady Ministrów zarządza nowy nabór na stanowisko Prezesa Agencji w terminie miesiąca oraz ogłasza o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 19 ust. 11 -13

11. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia:

1) sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

2) roczne sprawozdanie z działalności Agencji

– za rok ubiegły, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego; do sprawozdań dołącza się opinię Rady Agencji.

12. Minister właściwy do spraw gospodarki  zatwierdza zaopiniowane i przedstawione mu przez Prezesa Agencji sprawozdania, o których mowa w ust. 11, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania.

13. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 11, minister właściwy do spraw gospodarki  zarządza nowy nabór na stanowisko Prezesa Agencji w terminie miesiąca oraz ogłasza o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji, podejmowanych na jego podstawie.

Reklamy

2 myśli w temacie “Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.